Congratulations to our Fellows and Certified Members. Fellows (FFMANZ) are members who have contributed outstanding service to FMANZ, and Certified Members (CFMANZ) are highly qualified and experienced practitioners who have achieved the pinnacle of facilities management professionalism in New Zealand.

Certified Fellows

John Braithwaite CFFMANZ
Stella Green CFFMANZ
Jason Happy CFFMANZ
Bruce Kenning CFFMANZ
Mark Sinclair CFFMANZ
Anthony Van Meer CFFMANZ

Fellows

Kristine Bakker FFMANZ
David Curry FFMANZ
Stephanie Forrest FFMANZ
John Gallagher FFMANZ
Viv Hardie FFMANZ
Jonathan Jepson FFMANZ
Peter Lord FFMANZ
Delwyn Miles FFMANZ
Val Moraes FFMANZ
Paul Rogers FFMANZ
Warren Smith FFMANZ
Kendra Wallace FFMANZ

Certified Members

Ishmeet Bhatia CFMANZ
Graham Bottom CFMANZ
Ross Brunton CFMANZ
Stuart Bryant CFMANZ
Matthew Carter CFMANZ
Rory Chacko CFMANZ
Avikash Chandra CFMANZ
Jack Crutzen CFMANZ
Colin Devenish CFMANZ
Michael Dodge CFMANZ
Veronika Harrison CFMANZ
Paul Huggins CFMANZ
Raymond Koole CFMANZ
Ricard Marnewick CFMANZ
Tracy Massam CFMANZ
Rochelle Reuelu CFMANZ
Stephen Rhodé CFMANZ
Richard Wilson CFMANZ